Svorka Nett

Strømtilknytning og anleggsbidrag

Strømtilknytning og anleggsbidrag

Ta kontakt så tidlig som mulig dersom du ønsker fremføring av strøm til ny bolig, fritidshus, næringseiendom eller lignende. Vi vil komme i gang snarest mulig med beregninger for å dekke dine fremtidige behov. Vær oppmerksom på at kostnadene kan bli store i områder uten strømforsyning. Vi vil derfor utarbeide kostnadsoverslag for deg i henhold til gjeldende regelverk fra NVE.

Priser

Kostnader ved fremføring av strøm til nye bygninger beregnes ved hvert enkelt tilfelle.

Ta kontakt med nettavdelingen på telefon 716 59 100 eller pr. epost nett@svorka.no. 

Anleggsbidrag

Beregning av anleggsbidrag skal utføres i henhold til «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsrammer for nettvirksomheten og overføringstariffer» §15-5:

§ 17-5. Anleggsbidrag

Nettselskapene kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder.

Anleggsbidrag ved forsterkning av en tilknytning kan beregnes når kunden krever økt kapasitet eller kvalitet som utløser behov for forsterkning. Anleggsbidraget skal beregnes ut fra kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet.

Når en tilknytning som beskrevet i første og annet ledd utløser forsterkninger i radielle fellesanlegg kan en forholdsmessig andel av disse kostnadene inngå i anleggsbidraget.

Ved investeringer i maskete nett kan anleggsbidrag kun fastsettes i ekstraordinære tilfeller.

Anleggsbidrag skal fastsettes uavhengig av kundens forventete energiuttak og kan maksimalt settes til anleggskostnad for anlegget minus tilknytningsgebyr. Anleggskostnad settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen, inklusive timeverk for personell, maskiner og utstyr.

Nettselskapet kan fordele anleggsbidraget mellom kunder som blir tilknyttet på tidspunktet for ferdigstillelse av anlegget og kunder som blir tilknyttet på et senere tidspunkt, men senest innen ti år etter ferdigstillelse av anlegget. Fordelingen kan skje i form av en etterberegning av anleggsbidraget, når nye kunder bli tilknyttet eller ved at nettselskapet forskutterer investeringskostnadene og fastsetter anleggsbidraget andelsvis overfor de kunder som etter hvert blir tilknyttet nettet.

Nettselskapet skal på forhånd informere kunden om innkreving av, og beregningsgrunnlaget for, anleggsbidraget.

Praksis hos Svorka

Mange selskap tar fullt anleggsbidrag, dvs. at kunden må betale hele anleggskostnaden en nytilknytning eller forsterkning koster. I kommunene hvor Svorka har konsesjon (Surnadal, Rindal og Halsa) er det valgt en modell der det trekkes fra et bunnfradrag. Fra 2013 er bunnfradraget kr 16.000,- pr. tilknytning, og selve anleggsbidraget er ikke momspliktig. Bunnfradrag trekkes ikke fra ved provisoriske anlegg, byggestrøm eller ved endring/flytting av eksisterende anlegg.