Svorkanett

Nye og smarte strømmålere (AMS)

Nye og smarte strømmålere – AMS

 

Snart får du ny automatisk strømmåler! Dette vil gi fordeler for både deg og samfunnet.

Innen 1. januar 2019 ble det pålagt etter forskrift fra Norges vassdrags- og energidirektorat, at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny automatisk strømmåler, på fagspråket også kalt Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS). Dette er den største moderniseringen av strømnettet på over 100 år.

Strømmåleren registrerer strømforbruk på timesbasis, og sender informasjon om forbruket ditt til Elhub og videre til ditt nettselskap. Dette gir raskere og riktigere innhenting av måleverdier og et bedre grunnlag for fakturaen. Informasjonen gjøres tilgjengelig via internett eller papir som vanlig.

Hva er Elhub?

Dette er stasjonen hvor data fra måleren din sendes til. Data videresendes så til strømleverandøren. Du trenger aldri å lese av måleren igjen!

Dette er viktig for deg:

Hva er fordelene?

Smart strøm gir samfunnet bedre forsyningssikkerhet og på sikt også klimagevinster fordi vi kommer til å bruke energi mer effektivt. I tillegg gir smart strøm en rekke fordeler for deg som kunde:

 • Automatisk avlesning
  Forbruket til kunden registreres automatisk hver time, og kunde slipper å lese av stømmåleren. Automatisk registrering fjerner muligheten for feilavlesning av måler.

 • Kontroll over forbruket ditt
  Automatisk registrering av strømforbruket gjør at du kan få løpende oversikt over strømforbruket ditt. Det vil bli lettere å utføre strømsparende tiltak, ved å vite hvor du kan spare strøm og hvor mye du sparer. Informasjonen gjøres tilgjengelig via internett eller på papir. Dette vil gi deg bedre mulighet til å styre forbruket etter hvordan strømprisen varierer. Når strømprisen er høy, kan du for eksempel vente med å lade elbilen, eller du kan senke temperaturen i huset. 

 • Nøyaktig strømregning
  Din nye måler er tilpasset krav til fakturering av kostnader pr. time for strøm. Det vil si at fakturabeløpet baserer seg på dine faktiske måleverdier. 

 • Rask feilsøking
  De smarte strømmålerne kan varsle om jordfeil, spenningsfeil og annet.

 • Fremtidsrettet
  Strømmålerne åpner opp for nye produkter og tilleggstjenester som vil bidra til ytterligere redusering av forbruk i fremtiden.

Slik foregår målerbyttet

Målerne skal byttes av montører fra OneCo Elektro AS, som er vår samarbeidspartner på montasje. De nye målerne tilfredsstiller alle krav fra myndighetene til smarte strømmålere. Du som kunde mottar ikke en egen faktura for dette arbeidet. 

Hvordan avtales målerbyttet?

Omtrent 1–2 uker før måleren din skal byttes, vil du motta en SMS med informasjon om tidspunkt for målerbyttet. Du vil motta en SMS fra OneCo Elektro AS med tid for montering. SMS besvares «OK» eller «Kontakt», avhengig av om avtaletidspunktet passer eller ikke.

Hvordan foregår selve målerbyttet?

 • Montøren vil ta kontakt med dem i god tid før målerbyttet og avtale tidspunkt.
 • For å få skiftet ut alle målere, må vi inn i sikringsskapet ditt. Vi vil vektlegge god informasjon og  godt samarbeid underveis slik at vi unngår bryderi for deg som kunde.
 • For å få byttet måleren, må montøren ha uhindret tilgang til sikringsskapet og det må være minst én voksen person (over 18 år) til stede.
 • Ved målerbyttet vil strømmen være avstengt i 10 minutter, selve utskiftningen tar normalt ca. 30 minutter.
 • Så snart måleren er på plass, vil forbruket ditt registreres automatisk hver time, og du trenger aldri mer lese av måleren.

Hvorfor får jeg ny måler? 

Innføringen av nye automatiske strømmålere er den største moderniseringen av strømnettet i Norge på over 100 år. Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny automatisk strømmåler, på fagspråket også kalt Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS).

Strømmåleren registrerer strømforbruk på timebasis, og sender informasjon om forbruket ditt til den sentrale mottakeren Elhub, og videre til ditt nettselskap. Dette gir raskere og riktigere innhenting av måleverdier og et bedre grunnlag for fakturaen. Informasjonen gjøres tilgjengelig for deg via internett eller papir som vanlig.

Smart strøm vil gi deg bedre styring med forbruket ditt, samfunnet får bedre forsyningssikkerhet, og på sikt så får vi klimagevinster ved å bruke energi mer effektivt.

Framdriftsplan for målerbyttet

Strømmålerne skal skiftes ut mellom februar 2018 og juni 2018. Omtrent 1-2 uker før måleren din skal byttes, vil du motta en sms fra OneCo Elektro AS, vår samarbeidspartner på montasje, med eksakt tidspunkt for målerbytte. Alle montørene fra OneCo Elektro AS vil være utstyrt med eget ID-kort, som identifiserer dem.

Brukerveiledning

Du har tilgang til detaljerte forbruksdata fra måleren på Min Side på våre hjemmesider, men du kan også lese av ditt forbruk på målerens skjerm.

Her finner du brukerveiledning for strømmåleren din.

Ofte stilte spørsmål

  • Hva betyr «AMS» og «automatiske strømmålere»?
   «AMS» er en forkortelse for «avanserte måle- og styringssystemer» og omfatter avanserte strømmålere, kommunikasjonsløsninger og tilhørende systemer for å håndtere automatisert avlesning av målerverdier og utveksling av informasjon med målepunkter i strømnettet. Med AMS slipper kunden å lese av måleren, og nettselskapet får tilgang til målerverdier automatisk. AMS åpner for flere tilleggsfunksjoner og tilleggstjenester for kunden. Hvis du ønsker kan måleren kobles opp mot energistyringssystemer, som for eksempel regulerer varme og styrer varmtvannsbereder. Du bestemmer selv om du ønsker å ta i bruk energistyring og kan fritt velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr.

  • Hva er smart strøm? 
   ”Smart Strøm” er vår betegnelse på en ny teknologi som innebærer digitalisering av strømmålingen. Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny automatisk strømmåler, på fagspråket også kalt Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS). Strømmåleren registrerer strømforbruk på timesbasis, og sender informasjon om forbruket ditt til den sentrale mottakeren Elhub, og videre til ditt nettselskap. Dette gir raskere og riktigere innhenting av måleverdier og et bedre grunnlag for fakturaen. Informasjonen gjøres tilgjengelig for deg via internett eller papir som vanlig.

  • Hvorfor smart strøm?
   Smart strøm vil gi deg bedre styring med forbruket ditt, samfunnet får bedre forsyningssikkerhet, og på sikt får vi klimagevinster ved å bruke energi mer effektivt.

  • Hva er Elhub? 
   Dette er stasjonen hvor data fra måleren din sendes til. Data om ditt strømforbruk videresendes så til strømleverandøren din. Du trenger derfor aldri å lese av måleren igjen. Elhub skal være den sentrale mottakeren for måleverdier og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Elhub sine hovedfunksjoner er automatisert måleverdiprosessering, måleverdidistribusjon, og prosessering av markedsprosesser som leverandørbytter, flyttinger og rapportering. Noe av hensikten er å få mer presise data og at det skal bli enklere å skifte leverandør. 
   Du kan også lese mer på Elhub.no

  • Hva slags data lagres om mitt forbruk?
   Kun ditt totalforbruk pr. time blir lagret. 

  • Hva må jeg som kunde betale?
   Du som kunde har ingen kostnader på dette utover den vanlige nettleien du betaler til ditt nettselskap. Kostnaden på strømmåleren blir fordelt jevnt over lang tid slik at du ikke kommer til å merke noen forskjell på din økonomi eller regning/faktura.

  • Hvor detaljert strømregning får jeg? Kan jeg f.eks. se hvor mye ovnen min bruker?
   Nei, bare det totale forbruket. Dersom du derimot installerer smarthusteknologi vil du ha mulighet til å styre hver elektroniske enhet i ditt hjem. 

  • Er det et sted jeg kan se strømforbruket mitt?
   Fra slutten av 2018 vil du kunne logge inn og få se dine data på Elhub dersom du har fått montert din nye måler. Dataene vil enten gjøres tilgjengelig direkte fra Elhub eller via din strømleverandør.

  • Kan jeg nekte å bytte måler?
   Innen 1. januar 2019 er det lovpålagt at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny automatisk strømmåler. De nye målerne har bare fordeler for deg som kunde. Du får bedre oversikt over forbruket ditt og du trenger ikke lenger å lese av måleren din. Det blir ingen andre forandringer for deg som kunde annet enn at avlesning går automatisk. Du får regningen som brev, eller du kan velge å få den elektronisk. 

   NVE legger ikke til rette for at man kan fritas for bytte av strømmåler, med mindre du som kunde påberoper deg at «installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe». Dette må dokumenteres ved at privatpraktiserende lege eller psykolog attesterer for at eventuelle helseplager skyldes kommunikasjonsløsningen i den nye måleren.

  • Jeg er el-sensitiv, må jeg bytte måler?
   El-sensitive kan søke om fritak, og alle søknader vil bli behandlet individuelt. Husk at erklæring fra privatpraktiserende lege eller psykolog må legges ved søknaden som skal sendes ditt nettselskap. Kunder som innvilges fritak vil få installert ny AMS-måler hvor kommunikasjonsmodulen i måleren er fjernet eller deaktivert.

  • Vil den nye måleren medføre noen strålefare for meg?
   Som ansvarlig nettselskap er vi pliktige til å operere innenfor de lover og forskrifter som offentlige myndigheter har fastsatt.De nye automatiske strømmålerne og tilhørende kommunikasjonsutstyr tilfredsstiller alle offentlige krav og ligger langt innenfor fastsatte grenseverdier. For mer informasjon om strålefare henviser vi til informasjon hos Statens Strålevern.

  • Hvordan vil dere overføre målerdata?
   Det er en radiosender i måleren som på angitte tidspunkt sender verdier til mottakere hos nettselskapene. De fleste målerne vil sende på radiofrekvenser som er avsett til dette formålet. I noen områder vil vi bruke mobildatanettet.

  • Er det en fare for at uvedkommende får tilgang til målerverdiene fra de automatiske målerne?
   Faren for at uvedkommende «hacker» seg inn på systemet ved automatisk måleravlesning er ikke større enn risikoen for at noen tar seg ulovlig inn i nettbanken din. Nettselskapene er underlagt de samme strenge reglene som bankene når det gjelder personvern og datasikkerhet. All informasjon sendes ved bruk av unike krypteringsnøkler i et lukket nett. Ingen utenforstående har tilgang til dataene, med mindre du selv gir fullmakt til det. Måleren gjør det ikke mulig å finne ut hvilke rom eller apparater som står for strømforbruket. Det er kun boligens totale strømforbruk som registreres.

  • Kan jeg være sikker på at den nye måleren registrerer korrekt strømforbruk?
   De nye automatiske strømmålerne er grundig testet og godkjent før installasjon hos kunden. De nye målerne vil derfor måle kundens forbruk korrekt. Hvis du oppdager en økning i strømforbruket etter målerbyttet kan dette ha ulike årsaker:

   Det kan være lenge siden kunden har lest av den manuelle måleren og tidligere fakturaer har følgelig vært basert på stipulert forbruk. Ved installasjon av automatisk strømmåler blir kunden derfor avregnet for første gang på lang tid basert på sitt reelle strømforbruk. Reelt forbruk kan ha vært høyere enn stipulert forbruk. Det har derfor bygget seg opp et etterslep som kunden nå mottar faktura på.

   I ytterst få tilfeller kan kundens gamle måler ha gått saktere enn den skulle. Dette skyldes mekanisk slitasje i måleren over tid, og har resultert i at kunden har fått registrert for lavt forbruk. Dette har kommet kunden til gode og «underforbruket» vil aldri bli avregnet. Med automatisk strømmåler vil disse kundene nå får korrekt avlesning og faktura basert på reelt forbruk.

   Det er samtidig viktig å nevne at det også er ulike naturlige faktorer som påvirker kundens strømforbruk:

   o Temperatur og vindforhold ute
   o Endret forbruksmønster (f.eks. endring i antall personer i boligen, ferie)
   o Feil på tekniske installasjoner (f.eks. varmtvannsbereder)

   Endringer i følgende faktorer påvirker også størrelsen på fakturabeløpet:

   o Kraftpris/ kraftavtale
   o Nettleie
   o Offentlige avgifter

   For å vurdere om forbruket ditt har endret seg er det også viktig å sammenlikne den samme perioden fra år til år (f.eks. sammenlikne januar-februar 2016 med januar-februar 2017).

   Ta gjerne kontakt med våre hyggelige kundebehandlere hvis du ønsker en vurdering av strømforbruket ditt.

  • Kan jeg bruke elektriske apparater om natten når jeg får automatisk strømmåler?
   Automatiske strømmålere gjør det mulig å innføre en prisstruktur som i større grad varierer gjennom døgnet. Det er myndighetene som bestemmer eventuelle endringer i prisstrukturen.

   Dette kan påvirke kundene til å bruke strøm mer rasjonelt i perioder med høy belastning i strømnettet. Kundene må fremdeles ta ansvar for egen brannsikkerhet når de vurderer tidspunkt for bruk av elektriske apparater. Det kan f.eks. være kostnadsbesparende å lade el-bilen om natten, men man bør ikke bruke apparater som har behov for våkent tilsyn, som f.eks. oppvaskmaskin, tørketrommel og vaskemaskin. Automatiske strømmålere kan også om ønskelig kobles opp mot energistyringssystemer som for eksempel regulerer varme og styrer varmtvannsbereder. Dette er apparater som ikke krever kontinuerlig tilsyn.

   Den største gevinsten for samfunnet ved automatiske strømmålere ligger i god oversikt over strømforbruket, for å motivere til lavere strømforbruk og endret forbruksmønster. Nettselskapene kan dermed slippe å bygge ut kapasitet basert på å takle de høyeste forbrukstoppene. Å slippe slike investeringer vil også ha en betydning for nettleien i fremtiden.

  • Hva vil skje nå?
   Etter nærmere avtale vil din gamle strømmåler byttes av montører fra OneCo Elektro AS. De nye målerne tilfredsstiller alle krav fra myndighetene til smarte strømmålere. Du som kunde mottar ikke en egen faktura for dette arbeidet. Men summen vil inngå i den vanlige nettleien. Hvis du har spørsmål om smart strøm, kan du kontakte ditt nettselskap.

  • Har montøren noen identifikasjon på seg?
   Ja, alle montørene fra OneCo Elektro AS har eget ID-kort.

  • Jeg har gammelt sikringsskap. Blir dette en utfordring?
   Det kan hende det blir for liten plass, men i så fall vil nettselskapet bytte skap. Nettselskapet bytter kun strømmåleren. Sikringstype (automatsikring eller skrusikring) har ingen betydning for målerbyttet. Sikringene er en del av det interne elektriske anlegget i boligen, og kundens eiendom. Dersom kunden ønsker å bytte til automatsikringer må han/hun kontakte elektriker og selv bekoste bytte til automatsikringer, men det er som sagt ikke nødvendig å bytte sikringer for å få automatisk strømmåler.

 • Jeg har allerede en automatisk strømmåler, må jeg bytte måler?
  Et fåtall av kundene våre har automatiske strømmålere. De nye målerne har en mer avansert teknologi og vil erstatte eldre målere. Kunder som tidligere har fått installert AMS-måler fra Kamstrup omfattes derfor også av målerbyttet, da vi nå tar i bruk nye AMS-målere fra Aidon. Det vil si at alle får nye målere. 

Information in English

Soon you will get a new smart electricity meter! Benefits for both you and society.

By January 1, 2019, it is required that all electricity customers in Norway must get a new automatic electricity meter. In technical terms it is also called Advanced Metering Systems (AMS). The new smart electricity meter register electricity consumption on an hourly basis, sends information about your consumption to Elhub, and then forward this information to your retailer. This allows a faster and more accurate measurement of your consumption, and a better basis for your invoice. The information is made available to you via internet, or paper as usual. This is the most extensive modernization of the electricity grid in Norway in over 100 years.
Smart.

Read our brochure here.

Ønsker du mer informasjon om bytte av strømmåleren din? Se vår informasjonsvideo.

Klikk her