Les Svorkas årsrapport for 2018 – rekordresultat som kommer lokalsamfunnet til gode

20. mai 2019

Svorkas årsrapport for 2018 er klar og viser et årsresultat på MNOK 25,7. Dette er et resultat som kommer eierkommunene Surnadal, Rindal og Halsa til gode i form av arbeidsplasser, skatt, utbytte og lokal støtte til lag og foreninger. Selskapet har blikket
rettet mot fremtiden, og tar nå viktige grep for å sikre vekst også på sikt.

– Vi har investert nærmere MNOK 250 de siste tre årene, og er med det en av de største investorene på Indre Nordmøre. Gjennom våre investeringer skaper vi i Svorka verdier for lokalsamfunnet og våre eiere. Samtidig blir fremtiden stadig mer krevende med større konkurranse og økte myndighetskrav. De siste årene har vi økt kundeporteføljen med 70 prosent, og kundeveksten har i hovedsak kommet i områder med sterk konkurranse. Det innebærer at vi blir utfordret på en annen måte enn tidligere, og den økte konkurransen stiller større krav til Svorka som organisasjon. Derfor skal vi gjennom prosjektet Svorka 2025 differensiere oss fra konkurrentene, og øke kundeverdien gjennom våre tjenester, sier administrerende direktør i Svorka, Halvard Fjeldvær.

En viktig bidragsyter lokalt

Svorka har de siste årene investert betydelige midler gjennom blant annet kraftutbyggings- og bredbåndsprosjekter, og har hatt fokus på å benytte lokale leverandører i disse prosjektene, i tillegg til å benytte lokale leverandører i den løpende driften av konsernet. Slik skaper selskapet verdier, ikke bare for aksjonærene, men også for lokalsamfunnet. Svorka kjøpte i 2018 varer og tjenester fra lokale leverandører for MNOK 50,8.

En aktiv støttespiller gjennom lokal sponsing

Svorka er opptatt av sin rolle som støttespiller for lokale lag og organisasjoner. For Svorka er det viktig å gi litt til mange fremfor mye til få, og selskapet ønsker gjennom sitt brede engasjement å bidra til trygge og gode oppvekstsvilkår, positive opplevelser i skolen og attraktive fritidstilbud. På denne måten er Svorka med og bygger en attraktiv region.

Lokal tilstedeværelse viktig for beredskap

Som regionalt energiselskap kan Svorka tilby god beredskap gjennom lokal tilstedeværelse. Svorka kommer også i fremtiden til å jobbe målrettet for at våre kunder i minst mulig grad skal bli påvirket av uventede hendelser i nettet.

Sikrer fremtidig vekst gjennom stadig fornyelse

Det skjer store endringer innenfor mange bransjer, også innenfor Svorka sine forretningsområder. Det skjer endringer på bakgrunn av myndighetspålagte krav, teknologisk utvikling, konkurranse og endringer i kundeatferd. Det gjør at Svorka må fortsette å fornye seg også i årene som kommer.

Skaper verdier for eierne

Svorka bidrar med utbytte til eierne Surnadal kommune, Rindal kommune, Halsa kommune og Møre & Romsdal Fylke. Utbytte for 2018 ble på MNOK 8,0, i tillegg til rente på ansvarlig lån til eierne på MNOK 1,6. Svorka sine kraftverk bidro med konsesjonskraft til Surnadal kommune og Halsa kommune til en verdi av MNOK 1,8, i tillegg kommer også eiendomsskatt til eierkommunene for 2018 som utgjør MNOK 3,4. Totalt har Svorka bidratt med MNOK 14,8 til våre eiere i 2018.

Les hele Svorkas årsapport for 2018 her:

Svorkas årsrapport for 2018